عمومی

داستان ما

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

سازمانها و افراد برای بقا خود در دنیای متلاطم و متغییر امروز ، به اندیشه های نو و نظرات جدید نیاز دارند.خلاقیت پیدایی و تولید یک اندیشه و فکر نو است در حالیکه نوآوری به معنای کاربردی ساختن آن افکار نو و تازه است.خلاقیت لازمه نوآوری است و تحقق نو آوری وابسته به خلاقیت است.اختراع به معنی ایده یا ساخت تکنولوژی جدید است و خلق محصول، خدمت یا فرآیندی جدید در هر سازمان را نوآوری می نامند .نوآوری دغدغه ای برای سازمانها و افرادی است که میخواهند سالم و رقابتی بمانند.

در دهه های اخیر اکثر سازمانها به دنبال روشهایی هستنند که به کمک آنها بتوانند رفتارهای نوآورانه کارکنان در محیطهای کاری را تقویت نمایند.نوآوری ، عامل مهمی برای رقابت پذیری در دنیا است.یکی از رویکردهای جدید رهبری که بسیار مورد توجه قرار گرفته و ضعف ها و مشکلات مدلهای سنتی رهبری را برطرف نموده ، رویکرد رهبری تحول گرا است.سازمانهای امروزی نیاز به رهبرانی دارند که به مدد ویژگی های شخصیتی ، توان نفوذ بالا و چشم انداز وسیع ، بتوانند تعهد شور و حرارت لازم را در زیردستان بوجود آورند تا نهایت استفاده از استعداد و تلاششان را در جهت تحقق هدفهای سازمانی بکار گیرند.تسهیم یا به اشتراک گذاری ابزاری بنیادی در راستای به کار گیری دانش ، ایجاد نوآوری و کاربرد در سازمان و در نهایت دستیابی به مزیت رقابتی است.شواهد تجربی حاکی از آن است که سبک رهبری تحول گرا میتواند عامل مهمی در جهت ارتقای تسهیم دانش شود.در همین راستا تیم ما بر آن شد تا با دعوت و گرد هم آوری افراد حرفه ای و به اشتراک گذاری دانش ، افراد طالب حرفه ای شدن را در این مسیر رهنمون باشیم تا دنیای حرفه ای را با حرفه ای ها تجربه کنند.باشد که مقبول افتد

جستجو موبایلی